Jazykový blog

Takto prekladám (niečo na ukážku)

SK – PT

Diagnóza:

Dolná spastická paraparéza, ako dôsledok poškodenia centrálneho nervového systému v dôsledku arteriálnej hypertenzie pri stenóze renálnych artérií (stav po angioplastike)

Hypertrofická kardiomyopatia

Rehabilitačná liečba:

Po vstupnom vyšetrení a kineziologickej analýze bol navrhnutý individuálny rehabilitačný program.

Na zníženie prejavov neuro-ortopedických a pohybových porúch, i porúch koordinácie sa v xxxx Medical Center uskutočnila za stacionárnych podmienok komplexná intenzívna rehabilitačná liečba.

Každodenná viachodinová rehabilitácia zahŕňala individuálne navrhnutý komplex neurofyziologických cvičení zameraný na normalizáciu svalového napätia svalov trupu a končatín, na zvýšenie svalovej sily, zahŕňajúc proprioceptívnu neuro-muskulárnu facilitáciu (metóda PNF), vývoj fyziologických pohybových stereotypov a tiež termo/kryokontrastnú terapiu.

Súčasťou liečebného telocviku (LTV) boli aj ergoterapeutické cvičenia: spoločenské hry - stolné hry a hry s obrázkami, vzdelávacie a logické hry.

V rámci každodennej rehabilitácie bola tiež aplikovaná liečba bahnom a vykonaná klasická masáž celého tela a končatín (trvanie procedúry: 45 minút).


Diagnóstico:

Paraparese espástica inferior em consequência da danificação do sistema nervoso central causada pela hipertensão arterial resultante da estenose arterial renal (estado pós-angioplastia).

Cardiomiopatia hipertrófica.

Processo de reabilitação :

Após o exame de admissão e a análise fisioterapêutica foi proposto um programa de reabilitação personalizado.

Com o objetivo de diminuir as manifestações de distúrbios neuro-ortopédicos e motores assim como os relativos à coordenação procedemos no Medical Centre xxxx à reabilitação completa e intensiva em condições estacionárias.

A reabilitação diária com duração de várias horas compreendeu um conjunto de exercícios neurofisiológicos personalizados focalizados na normalização do tónus muscular do tronco e dos membros, no aumento da força muscular, incluindo a facilitação propriocetiva neuromuscular (o método PNF), no desenvolvimento dos estereótipos fisiológicos motores assim como na termo/crioterapia contrastiva.

Fizeram parte da ginástica terapêutica igualmente os jogos ergoterapêuticos, tais como jogos de sociedade (jogos de mesa e jogos picturais), jogos educativos e jogos de lógica.

No âmbito da reabilitação diária procedeu-se também à terapia de lama, à massagem clássica corporal e à massagem dos membros (duração da sessão: 45 minutos).PT – SK


O NOTIFICADO É ESCLARECIDO DE QUE :

  • A lei lhe faculta a possibilidade de se pronunciar sobre a(s) infracção(ões) referida(s) e sobre a(s) sanção (ões) em que incorre, relativamente aos factos e outras circunstâncias relevantes para a determinação da sanção;
  • tem o prazo de 20 dias a contar da data da assinatura do aviso de recepção, nos termos do n 02 do artigo 71 0 do Código do Procedimento Administrativo, para, querendo, se pronunciar por escrito utilizando, se assim o entender, a minuta anexa. A resposta deverá ser remetida para xxxx
  • Independentemente de se pronunciar ou não sobre a(s) infracção(ões) referida(s) deve, no prazo indicado, enviar elementos sobre a situação económica, nomeadamente fotocópias da última declaração de IRC/S ou indicação do volume de vendas, do número de empregados, das viaturas de serviço, da renda mensal paga no estabelecimento e outros encargos ou rendimentos que possua, solicitando-se igualmente, caso se trate de pessoa colectiva, cópia do respectivo Pacto Social ou Estatuto;
  • Tem a faculdade de se fazer representar por advogado.

TÝMTO VÁM OZNAMUJEME, ŽE:

  • Máte podľa zákona právo vyjadriť sa ku spáchanému  priestupku/priestupkom ako aj k sankciám, ktoré za ne môžu byť uložené, a to vzhľadom na skutočnosti alebo okolnosti relevantné pre určenie výšky sankcie;
  • V zmysle § 71 ods. 2 Zákona o správnom konaní máte možnosť do 20 dní odo dňa prevzatia tohto oznámenia písomne sa vyjadriť. Môžete na tento účel použiť aj priložené tlačivo. Svoje vyjadrenie zašlite na nasledovnú adresu: xxxx...
  • Okrem toho ste povinný nám poskytnúť v rámci uvedenej lehoty informácie o svojich finančných pomeroch, t. j. kópiu posledného daňového priznania fyzickej/právnickej osoby, údaje o objeme predaja, o počte zamestnancov a služobných vozidiel, o výške mesačného nájomného prevádzky a iných nákladov alebo príjmov. V prípade, ak ide o právnickú osobu, priložte tiež kópiu Zmluvy alebo Stanov spoločnosti.
  • Máte právo sa nechať zastúpiť advokátom.Minule mi niekto povedal o portugalčine: ,,To je ťažký jazyk, však? Je tam vraj veľa gramatiky."

Keď sa púšťame do štúdia cudzieho jazyka, ktorý je z fonologického hľadiska komplikovanejší ako ten náš, je to väčšinou s výslovnosťou poriadna sranda.